پرسشنامه تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن( افسانه فراز۱۳۹۰ )

پرسشنامه تاثیر تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی و ارائه راهكارهايي جهت بهبود آن( افسانه فراز۱۳۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پژوهش تاثیر شیوه های مختلف تبلیغات آنلاین بر رفتار خرید مصرف کنندگان ایرانی را مورد سنجش قرار می دهد . برای این منظور با استفاده از مدل چافی مدل مفهومی پژوهش طراحی شد و با توجه به مدل پرسشنامه ای حاوی ۳۷ پرسش که هر پرسش تاثیر یکی از شیوه های تبلیغات را بر یکی از مراحل خرید می سنجد شکل گرفت. این پرسشنامه شامل ۲ بخش است:

بخش اول : شامل مشخصات فردی مصرف کنندگان است. در این بخش محقق با طرح سه سوال از مصرف کنندگان خواسته که گروه سنی، نوع جنسیت و میزان تحصیلات خود را درج نمایند. در ضمن این سه سوال می خواهد تاثیر تبلیغات را بر رفتار مصرف کنندگان از جنبه های گروه سنی، نوع جنسیت و میزان تحصیلات مورد بررسی قرار  دهد.

بخش دوم : محقق با طرح سوالات این بخش می خواهد میزان تاثیرگذاری تبلیغات آنلاین را بر رفتار مصرف کنندگان مورد سنجش قرار دهد.

رفتار مصرف کنندگان شامل پنج متغیر عمده می باشد که عبارتند از :

  • آگاهی از وجود محصول
  • آگاهی از مشخصات، ویژگی ها وخصوصیات محصول مورد نظر
  • جستجوی عرضه کننده کالا و یافتن بهترین فروشنده
  • ارزیابی و مقایسه محصولات مختلف و انتخاب محصول مورد نیاز
  • خرید نهایی محصول

۳۷ سوال از نوع پرسش های دقیق و بسته و به صورت ۵ گزینه ای از طیف لیکرت به صورت خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد استفاده شده است؛ به گونه ای که هریک از گزینه ها ارزش خاصی می گیرد و برای سنجش و تجزیه و تحلیل رفتار مصرف کنندگان در اثر تبلیغات طراحی شده است. چهار سوال اول مربوط به تاثیر تبلیغات موبایلی ( پیامک موبایلی) بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد ، چهار سوال دوم مربوط به تاثیر تبلیغات موبایلی مبتنی بر اجازه بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد ، پنج سوال سوم مربوط به تاثیر پست الکترونیک (ایمیل)  بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد ، پنج  سوال چهارم مربوط به تاثیر وب سایت بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد ، پنج  سوال پنجم مربوط به تاثیر بنر بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد ، پنج  سوال ششم مربوط به تاثیر موتورهای جستجو مانند گوگل، یاهو  بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد ، چهار سوال هفتم مربوط به تاثیر تبلیغات ویروسی بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد، پنج  سوال هشتم مربوط به تاثیرتبلیغات ارجاعی بر مراحل مختلف رفتار مصرف کننده در فرایند خرید می باشد. در جدول ۳-۳ سوالات بر اساس متغیرها مشخص شده اند.

جدول ‏۳‑۳ : سئوالات پرسشنامه بر اساس متغیرها

متغیرهای مورد بررسی شماره سئوال پرسشنامه تعداد سئوال
نوع متغیر نام متغیر
مستقل

 

تبلیغات موبایلی ۱-۲-۳-۴ ۴
تبلیغات موبایلی مبتنی بر اجازه ۵-۶-۷-۸ ۴
پست الکترونیک ( ایمیل) ۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ ۵
وب سایت ۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸ ۵
بنر ۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳ ۵
موتورهای جستجو مانند گوگل،یاهو ۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸ ۵
تبلیغات ویروسی ۲۹-۳۰-۳۱-۳۲ ۴
تبلیغات ارجاعی ۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷ ۵
وابسته آگاهی از وجود محصول ۱-۵-۹-۱۴-۱۹-۲۴-۲۹-۳۳ ۸
آگاهی از مشخصات، ویژگی ها و خصوصیات محصول مورد نظر ۲-۶-۱۰-۱۵-۲۰-۲۵-۳۰-۳۴ ۸
جستجوی عرضه کننده کالا و یافتن بهترین فروشنده ۳-۷-۱۱-۱۶-۲۱-۲۶-۳۱-۳۵ ۸
ارزیابی و مقایسه محصولات مختلف و انتخاب محصول مورد نیاز ۱۲-۱۷-۲۲-۲۷-۳۶ ۵
خرید نهایی محصول ۴-۸-۱۳-۱۸-۲۳-۲۸-۳۲-۳۷ ۸

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 6 =

0