پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر قصد خرید مصرف کنندگان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

بازاريابي سبز با استفاده از چهار آميخته بازاريابي عملياتي می‌گردد. ۱- طراحي محصولات سبز ۲- ترفیع سبز ۳- توزيع منطبق با معیارهای سبز ۴- قيمت گذاري كالاهاي سبز.

در جدول زیر به شاخص‌های هر یک از متغیرها، که از کجا و کدام منبع انتخاب شده است اشاره شده است:

جدول ۳-۲: نمونه پرسشنامه طراحی شده همراه با منابع

    منابع گرفته شده
متغیر محصول سبز ۱ (کامان لی،۲۰۱۸ ،دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸، پولنسکی و همکارش،۲۰۱۶)
۲ (کامان لی،۲۰۱۸، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸، چن وچای،۲۰۱۹)
۳ (گیورا و همکارش،۲۰۱۷، پتی،۱۹۹۵، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸)
۴ (دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸)
متغیر ترفیع سبز ۵ (ککس،۲۰۱۸)
۶ (ککس،۲۰۱۸)
۷ (پولونسکی و همکارش،۲۰۱۶)
۸ (پولونسکی و همکارش،۲۰۱۶، گارد و کووال،۲۰۱۸)
متغیر توزیع سبز ۹ (کامان لی،۲۰۱۸، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸ )
۱۰ (گیورا و همکارش،۲۰۱۷، پتی،۱۹۹۵، دانگلایک و همکارش،۲۰۱۸)
۱۱ (گان و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶)
۱۲ (پولونسکی و همکارش،۲۰۱۶، گارد و کووال،۲۰۱۸)
۱۳ (نیدهی شاه،ص۱۴)
متغیر قيمت سبز ۱۴ (لی و همکارانش،۲۰۱۹، ژیا و همکارانش،۲۰۱۸)
۱۵ (جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۸)
۱۶ (لی و همکارانش،۲۰۱۹، ژیا و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۸)
متغیر خريد سبز ۱۷ (چلگلمیلچ و همکارانش،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۱۸، باربرو همکارانش،۲۰۱۸، لوراچ و همکارانش،۲۰۱۶)
۱۸ (گان و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶)
۱۹ (تقیان و همکارانش،۲۰۱۸)
۲۰ (گان و همکارانش،۲۰۱۸، جهری و ساهاسکمونتری،۱۹۹۶)
۲۱ (جری و همکارش،۱۹۹۶، گان و همکارانش،۲۰۱۸)
۲۲ (جری و همکارش،۱۹۹۸، تقیان و همکارانش،۲۰۱۸)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × چهار =

0