پرسشنامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی (محمد مرادی۱۳۹۲ )

پرسشنامه تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی (محمد مرادی(۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

معيارهاومقیاس‌های لازم براي سنجش و اندازه گيري سازه‌ها دراين پژوهش ازمطالعات پيشين اقتباس شده است. روش نمره دهی معیارهای بکار رفته با استفاده از طیف ۵ قسمتی لیکرت شامل “کاملا مخالفم”، “مخالفم”، ” متوسط”، ” موافقم” و “کاملا موافقم” بوده است.

جدول (۳-۱): عوامل سنجیده شده در پرسشنامه

متغیر­ها شماره گزاره­ها در پرسش نامه
گشودگی مجاری ارتباطی ۱۶ تا ۲۰
اطلاع رسانی موثر ۱۱ تا ۱۵
ارتباطات رسمی ۱-۷ و ۲۴-۲۶
ارتباطات غیررسمی ۲۹، ۳۱، ۳۳
آزادی عمل دربرقراری ارتباط ۱۲ تا ۱۹، ۲۱ و ۳۲
ارتباطات یک طرفه ۲۷،۲۸،۹،۳۰
بازخورد ۸ تا ۱۰،۲۲ و ۲۳
جوسکوت ۳۵-۴۵
رفتارسکوت ۴۶-۵۵

پرسشنامه این تحقیق برای سنجش متغیرهای گشودگی مجاری ارتباطی ، اطلاع رسانی موثر ، ارتباطات رسمی ، ارتباطات غیررسمی ، آزادی عمل دربرقراری ارتباط ، ارتباطات یک طرفه و بازخورد و همچنین جوسکوت ورفتارسکوت، محقق ساخته می­باشد که چهارچوب اصلی آن از پرسشنامه اداره نیروی انسانی ایالات متحده ۲۰۱۸ می‌باشد. جدول (۳-۱) عوامل سنجیده شده در اين پرسشنامه را مشخص مي­سازد. پرسشنامه مورد استفاده در اين بررسي دربخش سکوت سازمانی از مقاله ماريا واكولا و ديميتريس بوراتاس با عنوان” سكوت سازماني به عنوان چالشي جديد براي مديريت منابع انساني“ استخراج شده است

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + دوازده =

0