پرسشنامه تاثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان در مديريت دانش مديريت بيمارستانها (حاجي خاني گلچين۱۳۹۱ )

پرسشنامه تاثير سيستم اطلاعاتي بيمارستان در مديريت دانش مديريت بيمارستانها (حاجي خاني گلچين۱۳۹۱ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

سوالات مطرح شده درپرسشنامه درسه گروه زیر براساس شاخص های استاندارد بیمارستان ها طراحی شده است.

۱- سوالات بالینی:این سوالات براساس شاخص های درمانی وکلینیکی بیمارستانهاوتاثیر استفاده ازسیستم اطلاعاتی بیمارستانی برانهاطراحی شد.گروه هدف این گروه سوالات مدیران بالینی بیمارستان شامل:ریاست بیمارستان،مدیربیمارستان،مترون،سوپروایزرهاوسرپرستاران طراحی شده است.(۲۲ سوال)

۲- سوالات مالی:این سوالات براساس شاخص های مالی بیمارستان برای مدیران حسابداری ومالی ،ریاست ومدیریت بیمارستان طراحی شده است. (۳ سوال)

۳- سوالات منابع انسانی:دراین گروه سولات براساس شاخص های منابع انسانی برای گروه های هدف شامل ریاست ومدیریت بیمارستان،رییس کارگزینی ،رییس بخش آمارطراحی شده است.(۱۸ سوال)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده − 11 =

0