پرسشنامه تاثير سازمان گردشگري بر پويايي اشتغال (رضازاده و همکاران ۱۳۹۲)

پرسشنامه تاثير سازمان گردشگري بر پويايي اشتغال (رضازاده و همکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و توسط رضازاده و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

براي سنجش متغير مستقل تحقيق يعني توسعه گردشگري از چهار شاخص ميزان وابستگي اقتصادي روستا به بخش گردشگري، ميزان رشد گردشگري، ميزان وابستگي درآمدي سرپرست خانوار نمونه به بخش گردشگري و ميزان وابستگي شغلي سرپرست خانوار نمونه به بخش گردشگري (كه داده­هاي اين شاخص­ها ذهني است) استفاده شد.

میزان پویایی اشتغال جامعه ميزبان به عنوان متغير­ وابسته پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است كه براساس مطالعات مربوط به مباني نظريه­اي و با توجه به رويكرد پايداري و مطالعات ميداني اوليه از ناحيه مورد مطالعه، هر يك از مؤلفه ها و متغيرهاي (معرف ها) مربوط استخراج شد كه در ذيل به آن اشاره مي­شود:

مؤلفه اشتغال شامل متغيرهاي زير است:

– افزايش فرصت­هاي شغلي ساكنان؛

–  افزايش فرصت­هاي شغلي جوانان؛

–  افزايش فرصت­هاي شغلي زنان؛

–  ايجاد اشتغال براي ساكنين غير بومي.

-ایجاد اشتغال در بخش ساختمان.

-ایجاد کارآفرینی برای جوانان بومی.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + نه =

0