پرسشنامه تاثير بازاريابی رابطه¬مند بر افزايش وفاداری مشتريان( مقالات آقای نلسون دوبيسی)

پرسشنامه تاثير بازاريابی رابطه¬مند بر افزايش وفاداری مشتريان( مقالات آقای نلسون دوبيسی)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه دارای طيف ليکرت ۵ تايی از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم بوده و شامل ۲ بخش سوالات عمومی و اختصاصی است. بخش اول به جمع آوری اطلاعات جمعيت شناختی پاسخ دهندگان پرداخته و بخش دوّم پرسش های مربوط به متغيّرهای تحقيق می باشد. پرسش نامه اين تحقيق براساس شاخص های مطرح شده در مقالات آقای نلسون دوبيسی در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ طراحی شده است.

جدول ۳-۲- شماره سوالات متغیرهای تحقیق در پرسشنامه

متغيّر شماره سوال
کيفيت ارتباطات ۱تا ۳
تعّهد ۴تا ۷
مديريت تعارض                 و۱۶  ۸تا ۱۰
اعتماد ۱۱تا ۱۵
افزايش وفاداری ۱۷تا ۲۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × سه =

0