پرسشنامه بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان (ادیبه کریمی۹۱-۹۲ )

پرسشنامه بررسی کارکردها و پیامدهای پیامک در میان جـوانان (ادیبه کریمی۹۱-۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته جامعه شناسی

این پرسشنامه دارای ۶۷ سوال بوده و توسط کریمی و همکاران ۹۱-۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

در این بررسی از مدل نظري کارکرگرایی جهت بررسی کارکردهای اقتصادی، سیاسی، دینی، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظریه مدرنیته متاخر گیدنز جهت بررسی پیامدهای پیامک در ابعاد بازاندیشی، از جا کندگی زمان و مکان، اعتماد و مخاطره بهره برده ایم.

شاخص متغیر/ مولفه
 

کارکــردهای پیـامک

 

اقتصادی

سیاسی
دینی
 

 

 

 

اجتماعی

تسهیل ارتباطات
اضطراب و فشار
نظارت و کنترل
گسترش ارتباطات
 

فردگرایی

فرهنگی

 

 

 

 

          پیــامدهای پیــامک

 

ازجاکندگی مناسبات اجتماعی

 

مکانیسم های استقرار نظامهای تخصصی

 

خلق نشانه های نمادین

 

 

بازاندیشی

دسترسی به انواع اطلاعات
 

تامل درباره علل و پیامدهای کنشها

 

اعتماد

امنیت
صحت
ریسک پذیری
تخصص گرایی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − 9 =

0