پرسشنامه بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش ( لوئی۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی کاربرد سیستم مدیریت یادگیری در مدیریت دانش (لوئی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در طراحی پرسش نامه برای تحقیق حاضر از سئوالات بسته استفاده شده است. برای اندازه گیری آنها از طیف لیکرت استفاده شده است که مقادیر ۱ تا ۵ (کدهایی که بیانگر گزینه­های کاملا مخالف تا کاملا موافق باشند) را به خود اختصاص داده­اند. سئوالات مربوط به هر یک از متغیرهای تحقیق به منظور افزایش ضریب اطمینان در دستیابی به پاسخ های موثق به صورت تصادفی سراسر پرسش نامه پراکنده شده اند، جدول زیر نشان دهنده ی ساختار سئوالات بسته ی پرسش نامه ی پژوهش حاضر می باشد.

متغیر
سیستم مدیریت یادگیری
درک سهولت استفاده
درک سودمندی استفاده
انگیزه و قصد استفاده
انتقال دانش

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − 4 =

0