پرسشنامه بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن

پرسشنامه بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ۵۶ سوال می باشد؛ که ۵سوال جهت سنجش متغیرهای جمعیتی/ ۱۲سوال جهت سنجش نوع دوستی/ ۹سوال جهت سنجش همدلی/ ۶ سوال جهت سنجش مسوؤلیت و۷ سوال جهت سنجش هزینه وپاداش و۱۹ سوال جهت سنجش دینداری طراحی شده است.

در سنجش سازه نوع دوستی دو بعد نوع دوستی عادی ۵ سوال و اضطراری ۷سوال در سنجش سازه همدلی دو بعد تجسم دیدگاه دیگران۵ سوال و پاسخ عاطفی ۴ سوال در سنجش سازه مسوؤلیت اجتماعی دو بعد تعهد ۴ سوال وپذیرش پیامد های رفتار ۲ سوال در سنجش هزینه وپاداش دو یعد محاسبه گری ۴ سوال و اهمیت پول ۳ سوال در سنجش دینداری ۴ بعد استنتاجی ۵ سوال و تجربی ۴ سوال/ ایدیولوژیکی ۴سوال/ مناسکی ۵ سوال مورد نظر گرفته شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + 19 =

0