پرسشنامه بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران( رینا سمیرالحناوی ۲۰۱۱ )

پرسشنامه بررسی نقش تعدیل گری جنسیت بر روابط بین رویکرد بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران( رینا سمیرالحناوی ۲۰۱۹ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه این تحقیق از پرسشنامه استاندارد شده تحقیق رینا سمیرالحناوی که در صنعت بانکداری در سال ۲۰۱۹ طراحی شده بود، استفاده شد. ولی با توجه به اینکه بعضی از آیتم های آن با شرایط صنعت بیمه در ایران مطابقت نداشت، تغییراتی در آن به کمک و راهنمایی استاد راهنما اعمال شد، همچنین تعدادی از سوالات حذف گردید تا به درستی بیان کننده وضعیت صنعت بیمه در ایران باشد. که شامل دو بخش می باشد:

بخش اول در برگیرنده ویژگی های جمعیت شناختی شامل ۴ سوال است. بخش دوم پرسشنامه در برگیرنده ۳۰ سوال تخصصی است که در جدول زیر آمده است.

جدول (۳-۱) شماره سوالات متغییرهای تحقیق در پرسشنامه

متغییر شماره سوال
اعتماد ۷-۱
تعهد ۱۱-۸
کیفیت ارتباطات ۱۷-۱۲
مدیریت تعارض ۲۳-۱۸
رضایت ۳۰-۲۳
کل سوالات ۳۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − یک =

0