پرسشنامه بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

پرسشنامه بررسی نقش استفاده از رسانه بر احساس امنیت اجتماعی زنان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم ارتباطات اجتماعی

ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل  ۳۹ سوال ‌می‌باشد که بر اساس طیف نگرش سنجی طرح ریزی شده است که در ابتدا شخص پاسخگو به سئوالات عمو‌می‌نظیرجنسیت، میزان تحصیلات، سن و شغل خود پاسخ ‌می‌دهد تفکیک  سئوا لات در پرسشنامه و تناظر آنها با فرضیات تحقیق به شرح زیر ‌می‌باشد.

جدول۳-۲(تناظرسوال‌ها پرسشنامه‌هاو فرضیه‌های تحقیق)

تناظر سوال‌ها  پرسشنامه و فرضيه‌هاي تحقيق فرضيه‌ها
فرضيه فرعي اول تحقيق ۷- ۱
فرضيه فرعي دوم تحقيق ۱۳- ۸
فرضیه فرعی سوم تحقیق ۲۰-۱۴
فرضيه فرعي چهارم تحقيق ۲۶-۲۱
فرضيه فرعي پنجم تحقيق ۳۳-۲۷
فرضيه فرعي ششم تحقيق ۳۹-۳۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج − سه =

0