پرسشنامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی(عزیزی و دیگران (۱۳۸۴))

پرسشنامه بررسی موانع بلوغ بکارگیری نظام الکترونیکی(عزیزی و دیگران (۱۳۸۴))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش از پرسشنامه بلوغ تجارت الکترونیک  برگرفته از پرسشنامه عزیزی و دیگران (۱۳۸۴) که دارای مولفه های فقدان منابع مالي لازم(سوال ۱تا ۴)، مشکلات فني (سوال ۵تا ۱۱)، عدم آمادگي و تمايل مشتريان(سوال ۱۲تا ۱۸) و موانع رفتاري، فرهنگي (سوال ۱۹تا ۲۱) می باشد، استفاده شده است.

برای نمره گذاری از طیف لیکرت ۱تا ۵ (۱- کاملا موافقم ، ۲- موافقم ، ۳- نظری ندارم، ۴- مخالفم و ۵- کاملا مخالفم) استفاده گردید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش + دو =

0