پرسشنامه بررسی موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی (پیوندی و همکاران ۱۳۹۲)

پرسشنامه بررسی موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی (پیوندی و همکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط پیوندی و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.در این پژوهش برای سنجش موانع استقراربودجه ریزی عملیاتی ازعوامل زیر استفاده شده است.

عوامل محيطي- در این قسمت ۵ سوال عوامل محیطی را می سنجد. این سؤالات عبارتند از ۱،۲،۳،۴،۵

عوامل اجرايي- سؤالات این متغیر متشکل از ۷ سوال بوده که شامل سؤالات ۶،۷،۸،۹،۱۰،۱۱،۱۲٫

عوامل كنترلي برای سنجش عوامل کنترلی از ۶ سوال شامل سؤالات ۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ استفاده شده است.

برای پاسخگویی به گویه ها، مقیاس ۵درجه ای لیکرت در نظر گرفته شده است. این مقیاس ها عبارتند از :

کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاًمخالفم

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 − 6 =

0