پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی ( ناظری و همکاران ۱۳۹۲)

پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر گرایش صادراتی شرکت های تولید کننده در شهرک های صنعتی ( ناظری و همکاران ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و توسط  ناظری و همکاران  ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. بخش اول پرسشنامه در برگیرنده سوالات عمومی درباره سن، میزان تحصیلات، نوع فعالیت، سابقه حضور در صنعت مطرح شده است .و در بخش بعدی دو سوال درباره آشنایی به زبان های خارجی مطرح شده و در آخر هم میزان هریک از عوامل (متغیرها) رادر گرایش به صادرات مورد بررسی قرار می دهد.

لازم به ذکر است که در بخش آخر سوالات از طیف لیکرت با مقیاسهای پنجگانه از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم استفاده شده است.که  سوالات پرسشنامه و مولفه های آن در جدول زیر آمده است که این مولفه ها بر اساس پرسشنامه بیان شده است که پرسشنامه هم محقق ساخته بوده است.

جدول(۳-۱)سوالات پرسشنامه و مولفه های آن

شماره سوالات مولفه ها
۱ گرایش به صادرات
۲ اندازه
۳ مزیت رقابتی محصول
۴ گرایش به ریسک
۵ مزیت رقابتی محصول
۶ گرایش به مزایا
۷ گرایش به صادرات
۸ گرایش تکنولوژیکی
۹ گرایش تکنولوژیکی
۱۰ گرایش به صادرات
۱۱ تعهد
۱۲ گرایش به صادرات
۱۳ اندازه
۱۴ گرایش به هزینه
۱۵ گرایش به مزایا
۱۶ گرایش به صادرات
۱۷ تعهد
۱۸ گرایش به ریسک
۱۹ گرایش به صادرات
۲۰ گرایش تکنولوژیکی
۲۱ گرایش به مزایا
۲۲ گرایش به هزینه
۲۳ اندازه
۲۴ تعهد
۲۵ گرایش به ریسک
۲۶ مزیت رقابتی محصول

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × چهار =

0