پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر جنگلداری اجتماعی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه دارای ۶ بخش و ۶۰ گویه بوده و به شرح جدول (۳-۱) تهیه گردید.

جدول شماره ۳-۱: بخش ها و گویه های مختلف پرسشنامه

  ردیف بخش گویه
  ۱ ویژگی های ارتباطی ۳۰
  ۲ عوامل ترویجی ۹
  ۳ عوامل اجتماعی و فرهنگی ۱۰
  ۴ عوامل سیاسی ۱۱
جمع ۶۰  

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × سه =

0