پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع( مشتریان)(حبیبی پور۱۳۸۹)

پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع( مشتریان)حبیبی پور۱۳۸۹

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مشتریان شامل دو قسمت: مشخصات فردی و بخش گویه ها است. پرسشنامه مشتمل بر(۲۶) گویه برای مشتریان شعب بانک است؛ همچنین   گویه ها بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت۱ به صورت خیلی زیاد(۵)، زیاد(۴)، تاحدودی(۳)، کم (۲)، خیلی کم(۱)، تنظیم شده است. توزیع تعداد گویه ها در این پرسشنامه به شرح جدول می باشد.

مولفه ها شماره گویه ها
عوامل خدماتی از گویه ۱  تا گویه ۷
عوامل مالی از گویه ۸  تا گویه ۱۳
عوامل ارتباطی وانسانی از گویه ۱۴  تا گویه ۱۹
عوامل و شرایط فیزیکی از گویه ۲۰  تا گویه ۲۳
عوامل وابستگی سازمانی از گویه ۲۴  تا گویه ۲۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − 9 =

0