پرسشنامه بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتي/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشور احمدي۱۳۹۰-۱۳۹۱

پرسشنامه  بررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتي/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشور احمدي۱۳۹۰-۱۳۹۱

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

    پس از بررسی های انجام شده، پرسشنامه ای حاوی ۲۸ سؤال طرح شد که ارتباط این  سوال مندرج در پرسشنامه با هریک از فرضیه های پژوهش در جدول   (   ۳-  ۱  ) می باشد.

ردیف

 

فرضیه

 

تعداد سؤال

 

شماره سؤال های مربوط به هر فرضیه

 

۱ حمایت و پشتیبانی در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان، رابطه معنی داری دارد  

۷

 

۱ و ۶و ۷ و ۱۰ و ۱۶ و۲۰و۲۵

۲

 

ارتباطات در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان، رابطه معنی داری دارد.  ۶ ۵و ۱۴و ۱۸ و ۲۱ و۲۸و ۲۷
۳

 

اعتماد  در سطوح سازمانی ، مدیریتی و کارمندی، با معیارهای عملکرد سازمان، رابطه معنی داری دارد.  ۵ ۲و ۹و ۱۳ و۱۹ و ۲۳
  • همچنین در ارتباط با متغیر وابسته ( عملکرد سازمان) پرسشهای نیز در پرسشنامه درج گردید که درادامه جدول بالا به شرح زیر است:
۴ عملکرد سازمان ۱۰ ۳-۴-۸-۱۲-۱۷-۲۲-۲۴-۲۶-۲۹-۳۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0