پرسشنامه بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (آنا سانکوسکا (۲۰۱۳))

پرسشنامه بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، انتقال دانش، خلق دانش و نوآوری سازمانی (آنا سانکوسکا (۲۰۱۳))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه متغیرها را از ديدگاه کارکنان بیمه آسیا شهر تهران، بر اساس پرسشنامه ای برگرفته از مدل استاندارد آنا سانکوسکا (۲۰۱۳) مورد سنجش قرار می دهد. مشخصه­هاي پرسش­نامه به همراه تعداد سنجه های آن در جدول ۳-۲ ارائه گرديده است.

جدول ۳-۲-

سؤالات مربوطه عنوان مقياس شکل پاسخ
۱ تا ۴ اعتماد سازمانی ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
۵ تا ۱۱ انتقال دانش ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
۱۲ تا ۱۹ خلق دانش ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت
۲۰ تا ۲۶ نوآوری سازمانی ترتيبي طيف پنج سطحي ليکرت

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 8 =

0