پرسشنامه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان( محمد جواد اسدی کتیگری ۹۴-۹۳ )

پرسشنامه بررسی رابطه بین ارزش ویژه برند ، وفاداری به برند و رضایت مشتریان) محمد جواد اسدی کتیگری  ۹۴-۹۳ (

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و توسط ) محمد جواد اسدی کتیگری  ۹۴-۹۳  (ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. در پرسشنامه سؤالات هر چند متغیر باید جداگانه در نظر گرفته شوند. سؤالات طیف گونه و مستقیم و نیز سؤالات زمینه اي یا خصیصه اي باید مشخص شوند. در پرسشنامه طراحی شده، از آنجا که سؤالات از مقیاس‌های فاصله­ای بهره‌مند بودند. مبادرت به استفاده از طیف لیکرت شد و به گزینه هاي خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم به ترتیب ارزش ۵ تا ۱ داده شد.

در واقع از مقیاس لیکرت براي تعیین اهمیت هر عنوان از متغیرها استفاده شده است.

جدول۳-۲-ارزش‌گذاری طیف لیکرت

خیلی کم کم متوسط زیاد بسیار زیاد
۱ ۲ ۳ ۴ ۵

پرسشنامه پژوهش در دو بخش تنظیم شده است که بخش اول شامل اطلاعات عمومی مربوط به پاسخ دهندگان است و بخش دوم مشتمل بر ۲۱ سوال می باشد که متغیرهای تحقیق را مورد سنجش قرار می دهند. برای سنجش متغیر ارزش ویژه برند از پرسشنامه نام و همکاران شامل ۱۶ سوال استفاده گردیده است.

برای سنجش رضایت شغلی از ۲ سوال و برای سنجش وفاداری نیز از ۳ سوال پرسشنامه پرسشنامه نام و همکاران استفاده گردیده است.

جدول ۳-۳-فراوانی سوالات پرسشنامه

متغیر تعداد سوال
ارزش ویژه برند ۱۶
کیفیت فیزیکی ۴
رفتار کارکنان ۳
رضایت درونی ایده آل ۳
هویت برند ۳
انسجام سبک زندگی ۳
رضایت مشتری ۲
وفاداری به برند ۳

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 2 =

0