پرسشنامه بررسی دیدگاه معلمان تربیت بدنی پیرامون عوامل انگیزش شرکت در مسابقات(همتی نژاد و همکاران(۱۳۸۸))

پرسشنامه بررسی دیدگاه معلمان تربیت بدنی پیرامون عوامل انگیزش شرکت در مسابقات(همتی نژاد و همکاران(۱۳۸۸))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات و آگاهی از نظرات معلمان در مورد عوامل انگیزشی شرکت در مسابقات علمی- تخصصی از پرسشنامه همتی نژاد و همکاران(۱۳۸۸) استفاده شد.

پرسشنامه عوامل انگیزش معلمان:

این بخش از پرسشنامه شامل ۳۰ گویه ۵ گزینه ای در طیف ۵ ارزشی لیکرت میباشد که مربوط به بررسی دیدگاه معلمان تربیت بدنی پیرامون عوامل انگیزش شرکت در مسابقات است.

سوالات ۱۷، ۱۸و۱۹،مربوط به بررسی میزان تاثیر امکانات رفاهی بر شرکت مجدد معلمان در مسابقات علمی- تخصصی

سوالات ۴، ۵، ۶و۷ مربوط به بررسی میزان تاثیر وضعیت اجرایی بر شرکت مجدد معلمان در مسابقات علمی- تخصصی

سوالات ۱، ۲، ۳ و۲۴ مربوط به بررسی میزان تاثیر مفاد آزمون بر شرکت مجدد معلمان در مسابقات علمی- تخصصی

سوالات ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۸ مربوط به بررسی میزان تاثیر نتایج و جوایز بر شرکت مجدد معلمان در مسابقات علمی- تخصصی

سوالات ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲و۱۳ مربوط به بررسی میزان تاثیر اثربخشی بر عملکرد بر شرکت مجدد معلمان در مسابقات علمی- تخصصی

سوالات ۸، ۱۴، ۱۵، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹ و ۳۰ مربوط به بررسی میزان تاثیر عوامل انگیزش درونی بر شرکت مجدد معلمان در مسابقات علمی- تخصصی

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 − 3 =

0