پرسشنامه بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران( ناصحی و همکاران)

پرسشنامه بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران( ناصحی و همکاران)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم سیاسی

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و توسط ناصحی و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.پرسشنامه بر اساس متغير هاي مستقل شامل جنسيت و پايگاه اقتصادي_اجتماعي مهاجران و متغير هاي وابسته شامل ارزش هاي سياسي، ديني و سبک زندگي مهاجران طراحي شد. متغير هاي وابسته نياز به خرد شدن يا به اصطلاح عملياتي شدن داشته و هرکدام به چند متغير يا گويه خردتر تقسييم شده اند که براي تحليل اطلاعات استخراجي از پرسشنامه، ميانگين گويه هاي هر متغير وابسته ارائه و تحليل مي شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + یازده =

0