پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور(Gordon(2010

پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر هم نوایی نام ونشان تجاری رویکرد مشتری محور (Gordon(2019

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

  پرسشنامه طراحی شده  برای این تحقیق، بر اساس پژوهش Gordon(2019) طراحی شده است. که شامل سؤالاتی در زمینه ویژگی های شخصی مثل سن ،جنسیت، محل کسب و کار یا سکونت و تحصیلات بود در بخش دوم پرسشنامه ای با ۴۳ مورد تنظیم شد که تاثیر هر یک از تعیین کنندگان ارزش ویژه برند ، (آگاهی برند/ تداعی برند، برتر برند،  تاثیر برند و هم نوایی با برند  ) بر مشتری را بررسی می کرد. (در پژوهش راهنما موارد مربوط به هر یک از تعیین کنندگان به طور جداگانه آورده شده بود اما د پژوهش اصلی این موارد به هم آمیخته شدند.)

طیف لیکرت به دلیل سادگی درک و کاربرد و نیز به دلیل حوزه وسیع سنجش نگرش درتحقیقات علوم انسانی ورفتاری بیشترین کاربرد را دارد. در نتیجه علی رغم وجود طیف های مختلف برای سنجش واندازه گیری ، مثل طیف بوگاردوس، اترستون و … دراین پژوهش از طیف لیکرت استفاده شد.

در جدول زیر شماره و تعداد سوالات براي سنجش متغیرهاي تحقیق آورده شده است:

 

متغیرهای مورد بررسی شماره سوالات در پرسشنامه جمع سوالات منبع
آگاهی /تداعی برند ۱-۱۵-۱۹-۲۱-۲۲-۲۴-۲۹-۳۲-۳۴-۳۸-۴۱-۴۲ ۱۲ Gordon(2019)
برتری برند ۲-۴-۸-۳۰-۳۳-۳۵-۳۷-۳۹-۴۳ ۹ Gordon(2019)
تاثیر برند ۳-۵-۷-۹-۱۲-۱۷-۲۰-۲۳-۲۸-۳۱-۳۶-۴۰ ۱۲ Gordon(2019)
هم نوایی با برند ۶-۱۰-۱۱-۱۳-۱۴-۱۶-۱۸-۲۵-۲۶-۲۷ ۱۰ Gordon(2019)

جدول ۱-۳:شماره و تعداد سوالات براي سنجش متغیرهاي تحقیق

بعد از طراحی پرسشنامه، پایایی وروایی آن آزمون گردید. پاسخ دهندگان در این آزمون شامل یک نمونه از حدود سی مشتری بود که بیشتر از ۵ سال از خدمات بانک صادرات استفاده کرده اند . Morse (2016) بیان می‌کند «اگر موضوعی که مورد بحث قرار می‌گیرد آشکار و روشن باشد، و اطلاعات به آسانی در مصاحبات به دست آیند به نسبت شرکت کنندگان کمتری  نیاز است. بنابراین استفاده از تقریباً سی پاسخنامه برای سهم فهرست کردن تفکر برای هر خدمت قابل قبول انگاشته می‌شد. مشتریان ۵ ساله بانک  یک جمعیت نمونه مناسب به شمار می‌آیند با توجه به این واقعیت که آنها مشتریان فعالی در استفاده از کلیه خدمات بانک صادرات هستند. برای این مجموعه داده‌ها، یک نمونه مناسب از مشتریان ۵ ساله بانک صادرات با تحصیلات  لیسانس که از خدمات بانک صادرات استفاده کرده بودند به عنوان پاسخ‌دهنده به کار گرفته شدند. بعد از بررسی سؤالات دارای ابهام ورفع نواقص، پرسشنامه مورد نظر بین افراد جامعه نمونه توزیع گردید.

 ….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 4 =

0