پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل ( برهان یزدانی۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی با میزان رضایت شغلی پرسنل ( برهان یزدانی۱۳۹۳)

رشته روزنامه نگاری هست

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل از جمع آوري تعدادي پرسشنامه از تعدادی پرسنل  در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و ، با استفاده از طيف ليكرت در « پرسشنامه ارزیابی نگرش » و به منظور ارزیابی ارتباطات درون سازمانی بر میزان رضایت شغلی پرسنل اتوبوسرانی شهرداری تهران تهیه شده است .

پرسشنامه این تحقیق شامل سه قسمت می باشد که قسمت اول سوالات جمعیت شناختی بوده و قسمت دوم که حاوی ۳۳ پرسش به صورت پنج گزینه و براساس مقیاس لیکرت که به صورت ذیل امتیاز بندی شده اند ،می باشد

خیلی زیاد =۵ امتیاز  زیاد =۴ امتیاز  بی نظر =۳ امتیاز  کم =۲ امتیاز   خیلی کم =۱ امتیاز

وقسمت سوم سوالات مربوط به کانال های ارتباطی می باشد که براساس مقیاس لیکرت که به صورت ذیل امتیاز بندی شده اند:

قسمت ج :خیلی زیاد ۵ = امتیاز  ،زیاد=۴  امتیاز  ،کم= ۳ امتیاز ،خیلی کم= ۲ امتیاز ،اصلاً=۱ امتیاز

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × دو =

0