پرسشنامه بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر ( گاريدو مورنو و همکاران (۲۰۱۱))

پرسشنامه بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه با تأكيد بر بيمه‌هاي عمر ( گاريدو مورنو و همکاران (۲۰۱۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

براي طراحي پرسشنامه اين تحقيق از مقاله تحقيقاتي گاريدو مورنو و همکاران (۲۰۱۹) استفاده شده است. پرسشنامه، مشتمل بر ۴۲ سوال و ۶ متغير اصلي و ۴ زير متغير مي‌ّاشد. در طراحي پرسشنامه سعي گرديده است که سوالات تا حد ممکن قابل فهم باشند. براي سنجش آن از طيف پنج گزينه‌اي ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايج‌ترين مقياس‌هاي اندازه‌گيري به شمار مي‌رود. شکل کلي و امتيازبندي اين طيف براي سوالات مثبت به صورت ذيل است: (کاملاً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم) است.

نحوة امتيازدهي آن‌ها به ترتيب ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ مي‌باشد. در جدول ۳- ۱ شماره پرسش‌ها و متغيرها نشان داده شده‌اند، فرم خام پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق در پيوست آورده شده است.

جدول ۳- ۱: متغيرها و سوالات پرسشنامه

رديف متغير مورد سؤال شماره سوالات
۱ قابليت‌هاي مديريت دانش

(اکتساب مديريت دانش و دانتشار مديريت دانش)

۱۱- ۱
۲ متغيرهاي سازماني

(کارکنان، رهبري، ساختار سازاني)

۲۱- ۱۲
۳ تکنولوژي مديريت ارتباط با مشتري ۲۷- ۲۲
۴ مشتري‌مداري ۳۳- ۲۸
۵ تجربه مديريت ارتباط با مشتري ۳۵- ۳۴
۶ نتايج مديريت ارتباط با مشتري (پيامدهاي مالي و پيامدهاي بازاريابي) ۴۲- ۳۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 1 =

0