پرسشنامه بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل (رمضی۱۳۹۲ )

پرسشنامه بررسی تأثیر مدیریت زمان و نقش مهندسی ترافیک در ارزیابی مؤثر کار و زمان جهت تصمیمات قیمت گذاری کرایه حمل و نقل بنگاه های تولیدی و حمل و نقل( رمضی۱۳۹۲  )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۴۷ سوال بوده و توسط داریوش رمضی۱۳۹۲  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

ردیف نام متغیر تعداد سوالات ترتیب سؤالات
۱ کار و زمان ۵ ۱۰ تا ۱۴
۲ ترافیک ۵ ۱۵ تا ۱۹
۳ تصادف ۴ ۲۰ تا ۲۳
۴ تعمیرات ۴ ۲۴ تا ۲۷
۵ ارزش ۴ ۲۸ تا ۳۱
۶ بیمه ۳ ۳۲ تا ۳۴
۷ کرایه ۱۱ ۳۵ تا ۴۷

از ابزار آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. از آزمون فرضیه های رگرسیون چندگانه  و مدل ساختاری S.E.M. استفاده شده است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 3 =

0