پرسشنامه بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان(لابات مدین ، ۲۰۰۷، ۲۰۲)

پرسشنامه بررسی ارتباط ویژگیهای فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان(لابات مدین ، ۲۰۱۸، ۲۰۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

در این پژوهش نیز به اقتضای ماهیت ، عمده ترین ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه استاندارد بوده است ، پرسشنامه مورد استفاده شامل ۲۴ سؤال می باشد که از مقاله کلیدی اقتباس شده(لابات مدین ، ۲۰۱۸، ۲۰۲) [۱]  و نحوه امتیاز دهی با استفاده از مقیاس پنج گانه لیکرت شامل: خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط، کم ، خیلی کم  تنظیم گردیده و براساس موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است و گزینه های ( الف ) تا ( ه ) مندرج در هر پرسش به ترتیب ۵ تا ۱ امتیاز را داشته است

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × پنج =

0