پرسشنامه بررسی‌رابطةفضای‌مجازی وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت (حبیبی‌فهیم و همکاران ۸۹-۹۰)

پرسشنامه بررسی‌رابطةفضای‌مجازی وعامگرایی‌کاربران‌اینترنت (حبیبی‌فهیم و همکاران ۸۹-۹۰)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

علوم‌ارتباطات‌اجتماعی

این پرسشنامه دارای ۶۶ سوال بوده و توسط حبیبی‌فهیم و همکاران ۸۹-۹۰ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تهیة پرسشنامه از طیف لیکرت برای پرسش‌های مربوط به متغیر وابستة تحقیق ــ یعنی خاص‌گرایی و عام‌گرایی پرسش‌شوندگان ــ استفاده می‌کنیم. پاسخ‌ها به گونه‌ای است که امتیاز بالا به معنی خاص‌گرایی بیشتر و امتیاز پایین به معنی عام‌گرایی بیشتر ارزیابی خواهد شد.

در این پژوهش سنجش عام‌گرایی و خاص‌گرایی افراد بر اساس تعلق آنها به یکی از نظام‌های ذهنی قیاسی، استقرایی و شبکه‌ای صورت می‌گیرد. به این منظور گویه‌هایی بر اساس ویژگی‌های ده‌گانة تنظیم می‌شود. این گویه‌ها بر  اساس تئوری تاجفل و ترنر سه بُعد دارند: بُعد شناختی، بُعد ارزشی، بُعد احساسی. بر این اساس کسانی که امتیاز بالایی کسب کنند خاص‌گراتر و کسانی که امتیاز پایینتری کسب کنند عام‌گراتر به شمار می‌روند.

شاخص‌ها ی سنجش متغیر خاص‌گرایی و عام‌گرایی:

متغیرهای مستقل تحقیق: میزان حضور در فضای مجازی (اینترنت),سابقة حضور در فضای مجازی, نوع استفاده از فضای مجازی, انگیزه و هدف از حضور در فضای مجازی, مشارکت در فضای مجازی, میزان تحصیلات, پایگاه شغلی.

متغیر وابسته:محل ـ جهان‌گرایی,افسون‌زدگی,شک و یقین,طبیعت و فرهنگ,زمان,ارتباطات,حکومت,نسبیت‌گرایی.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − 10 =

0