پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌هاي مرتعداري (صحرائی و همکاران ۱۳۹۳ )

پرسشنامه بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت مرتعداران در طرح‌هاي مرتعداري  (صحرائی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و توسط صحرائی و همکاران   ۱۳۹۳ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. پرسشنامه از نظر شکلی بسته و در چند سوال باز در نظر گرفته شده است. مقیاس درجه­بندی عدد لیکرت برای پرسش های بسته درنظر گرفته شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 + شانزده =

0