پرسشنامه بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسین آزاد شده (مهدوی ۱۳۹۲)

پرسشنامه بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسین آزاد شده  (مهدوی  ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط بهنام مهدوی  ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.  به پیروی از روش کلي تحقيق ( روش پيمايشي)  براي جمع آوري اطلاعات از تکنيک پرسشگري و ابزار پرسشنامه محقق ساخته ‌استفاده می شود. پرسشنامه تحقیق شامل دو بخش است. بخش اول سوالات عمومی (۱۱ سوال) که شامل سن، جنسیت، تاهل، وضعیت اشتغال ، نوع شغل و نوع حرفه ای که در زندان آموخته اند می باشد. بخش دوم سوالات تخصصی(۲۰ سوال) که شامل نوع حرفه (یک سوال)، میزان مهارت( ۹ سوال)،  مدت آموزش(۶ سوال)،کیفیت آموزش(۶ سوال)،  می باشد که در طیف لیکرت سنجیده می شود.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 × یک =

0