پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)

نام پرسشنامه :     پرسشنامه بازخوردهاي خوردن گارنر و گرفينكل (۱۹۷۹)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه بازخوردهاي خوردن[۱] گارنر و گرفينكل[۲] (۱۹۷۹) در سطح وسيعي به عنوان يك  ابزار غربالگري خودسنجي براي نشانه ها و ویژگی های بيمارگونه خوردن به كار مي رود و كارآمدي آن در شناسايي بي اشتهايي رواني و پراشتهايي رواني، تاييد شده است. EAT مي تواند به عنوان مناسب ترين ابزار براي ارزيابي ميزان “نتيجه” در گروه هاي باليني يا ابزار غربالگري در گروه هاي غيرباليني به كار برده شود (گارنر، آلمستد، بور و گارنفینکل[۳]، ۱۹۸۲). ملوني و همكاران (۱۹۸۸، به نقل از نوبخت، ۱۳۷۷) نشان داد كه اين ابزار خودسنجي، طيف وسيعي از نشانه هاي مربوط به نگرش ها و رفتارهاي خوردن را ارزيابي مي كند و به نظر مي رسد بهترين پرسشنامه موجود براي ارزيابي نشانه ها، رفتارها و نگرش هاي بيمارگونه خوردن مي باشد. سه مؤلفه:  ۱٫ رژيم لاغري[۴]:   به اجتناب از غذاهاي چاق كننده و اشتغال ذهني با لاغرتر بودن مربوط ميشود. ۲٫ پرخوري و اشتغال ذهني با غذا[۵]: افكار مربوط به غذا و به همان نسبت پراشتهايي را بررسي مي كند. ۳٫ كنترل دهاني[۶]: كنترل خوردن و فشاري را كه فرد از سوي ديگران براي افزايش وزن ادراك ميكند , را بررسي مي كند. اين ابزار شامل عبارت هايي در مورد نگرش هاي خوردن و رفتارهاي خوردن است كه در سطح وسيعي براي هم روايي و پايايي ارزيابي شده و فرم ۲۶ آيتمي يا ۴۰ آيتمي هر دو مي تواند اجرا شود (گارنر و همكاران، ۱۹۸۲) که در این پژوهش از فرم ۲۶ آيتمي استفاده می شود. هر يك از آيتم هاي EAT بر اساس مقياس ليكرت درجه بندي مي شود. آزمودني براي هر پاسخ (هميشه) ۳ نمره، (بیشتر اوقات) ۲ نمره و (خیلی اوقات) ۱ نمره می گیرد و سه گزينه باقيمانده شامل (گاهی اوقات)، (به ندرت) و (هرگز) دارای نمره صفر هستند. بنابراین نمره های EAT-26 می تواند از صفر تا ۷۸ باشد. نمره غربال كننده از حاصل جمع تعداد عباراتي كه به صورت (هميشه)، (بیشتر اوقات) و (خیلی اوقات) پاسخ داده شده اند، به دست مي آيد. هر چه نمره فرد بالاتر باشد، بیشتر مشكوك به اختلال خوردن محسوب ميشود. بنابراين، در نمره گذاری EAT اگر پاسخی به صورت (گاهی اوقات)، (به ندرت) و (هرگز) درجه بندي شود، بااهميت تلقي نمی شود، در حاليكه اگر به صورت (هميشه)، (بیشتر اوقات) و (خیلی اوقات) درجه بندي شود، مي تواند نشانه اي از يك مشكل باليني باشد مطالعات مختلف حاكي از پايايي بالاي EAT است. گارنر و همكاران در سالهاي ۱۹۸۲ پايايي مطلوبي را براي EAT نشان داده اند. در مطالعه نوبخت در سال ۱۳۷۷ روايي محتوایی برای  EAT مورد بررسي قرار گرفت و نتايج حاصل حاكي از روایی محتوايي مطلوب برايEAT  بود هم چنين پايايي EAT براي روش بازآزمايي مورد بررسي قرار گرفت. ضريب پايايي با استفاده از روش همبستگي پيرسون محاسبه شد .بر اساس نتايج حاصل همبستگي بين نمره هاي حاصل از اجراي دو مرحله پرسشنامه EATدر گروه مورد مطالعه ۹۱/۰ بود كه پايايي مطلوبي را نشان مي دهد. در مطالعه ی گان، موهد- نصیر، زالیلاه و هازیزی[۷](۲۰۱۹) پایایی همسانی درونی EAT-26 برای زنان ۷۷/۰ و برای مردان ۸۳/۰ محاسبه شد. روايي همزمان وروايي پيش بينی EAT به همان نسبت پايايي آن تاييد شده است. (گارنر و همكاران، ۱۹۸۲).

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱]– Eating Attitude Test (EAT-26)

[۲]– Garner & Garfinkel

[۳]– Olmsted & Bohr

[۴]– Dieting

[۵]– Bulimia And Food Preoccupation

[۶]– Oral Control

[۷]– Gan, Mohd-Nasir, Zalilah, & Haziz

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 3 =

0