پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بازاریابی رابطه¬مند (RM)بر رضایت مشتری ( پرسشنامه مدیران و خبرگان) مرتضی محبوبی۱۳۹۴

پرسشنامه اولویت بندی عوامل موثر بازاریابی رابطه­ مند   (RM)بر رضایت مشتری ( پرسشنامه مدیران و خبرگان) مرتضی محبوبی۱۳۹۴

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته مهندسی صنایع

پرسشنامه مورد استفاده در بین مدیران و خبرگان بانک که یک سری گویه ارائه و از پاسخ¬دهنده خواسته شده تا ترتیب اهمیت آنها را مشخص کند. نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری ۸ عامل اعتماد، همدلی، تعهد، مدیریت‌تعارض، ارتباطات، عمل متقابل، شایستگی و ارزش‌های مشترک را به عنوان عوامل اصلی بازاریابی رابطه‌مند معرفی کرده است. پس از شناسایی عوامل با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی AHP)) و روش ماتریس اهمیت-عملکرد (IPA) و بر اساس نظرات اخذ شده از خبرگان بانک مشتریان، این عوامل رتبه‌بندی شدند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × 5 =

0