پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر(بحرانی، ۱۳۸۸)

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر(بحرانی، ۱۳۸۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

هارتر[۱] كه در سال ۱۹۸۱ اين مقياس بر پايه تفاوت هاي فردي در ابعاد انگيزشي در دو بعد انگيزش دروني و بيروني و اطلاعاتي تدوين شد. مولفه انگيزشي از سه پاره مقياس تشكيل شده است: پاره مقياس اول عمليات چالش برانگيز در امور درسي را در برابر عمليات با حداقل تلاش مي سنجد. پاره مقياس دوم به اين امر توجه مي كند كه رفتار تا چه ميزان بر اساس كنجكاوي يا علاقه برانگيخته مي شود و به چه ميزان ميل به رضايت معلم و كسب نمرات خوب عامل رفتار است. پاره مقياس سوم به مواد آموزشي به طور مستقل در برابر وابستگي زياد فراگير به معلم، براي هدايت و راهنمايي را اندازه گيري مي كند. بعد اطلاعاتي مقياس، به وابسته بودن مسائل آموزشي به شرايط اشاره مي كند. بعد از پژوهش هاي متعدد هارتر و همكاران با چشم پوشي از فرض دو قطبي بودن انگيزش، مقياس هارتر را براي دو بعد انگيزش دروني و بيروني طرح كردند و آن را با يك طيف پنج درجه اي مقياس ليكرت، از هيچ‌وقت = ۱ تا تقريباً هميشه= ۵    طراحي و اجرا شد. در شكل تغيير يافته مقياس هارتر ۱۸سوال اصلي به۳۶ سوال جداگانه تفكيك  شد و پس از بررسي عاملي سوال ها با حذف سه سوال ضعيف يك فرم ۳۳ سوالي( ۱۷سوال براي انگيزش دروني و ۱۶سوال براي انگيزش بيروني) از آن بدست آمد(بحرانی، ۱۳۸۸).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

18 − 11 =

0