پرسشنامه اعتماد به رهبر (سندجایا و پکرتی(۲۰۱۰))

پرسشنامه اعتماد به رهبر (سندجایا و پکرتی(۲۰۱۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت سنجش اعتماد به رهبر از پرسشنامه ۶ آیتمی سندجایا و پکرتی(۲۰۱۹) استفاده شده است که سه مولفه را با  روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱= کاملاً مخالفم تا ۵=کاملاً موافقم) اندازه گیری می­کند.

جدول­ شماره (۳-۱) : سوالات متغیرها

متغیر سوالات پرسشنامه
اعتماد به رهبر ۱ الی ۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × چهار =

0