پرسشنامه اعتبار برند( نیوول و گلد اسمیت (۲۰۰۱))

پرسشنامه اعتبار برند( نیوول و گلد اسمیت (۲۰۱۶))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه این پژوهش بصورت استاندارد می­باشد، بدین صورت که؛ متغیر اعتبار برند از نیوول و گلد اسمیت (۲۰۱۶( اقتباس شده است. پرسشنامه­ بصورت حضوری در میان مصرف­کنندگان توزیع شدند. این پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است. بخش اوّل مربوط به سؤالات جمعیت­شناختی، بخش دوّم مربوط به انتخاب برند و بخش سوّم مربوط به سؤالات اصلی؛  که با طیف لیکرت ۵­تایی ( کاملاً موافقم- موافقم- تا حدودی- مخالفم- کاملاً مخالفم) طبقه­بندی شده است.

(جدول ۳-۱) صفات کیفی و ارزش­های عددی گزینه­­های پرسشنامه

طیف کیفی کاملاً موافقم موافقم تا حدودی مخالفم کاملاً مخالفم
ارزش عددی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

(جدول ۳-۲) ترکیب سؤالات براساس متغیرهای تحقیق

متغیر شماره سوال
اعتبار برند ۵-۶-۷-۸-۹-۱۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + 4 =

0