پرسشنامه استرس کوپر ۱۹۸۳

پرسشنامه استرس کوپر ۱۹۸۳

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

دارای۶ سوال در مورد نشانه های استرس است که کوپر در سال ۱۹۸۳ آن را تهیه کرد و نمره گذاری آن بر اساس مقیاس چهار درجه لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، کمی، هرگز) است.

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + 15 =

0