پرسشنامه استراتژی تعارضات (احمد ایزدی وآیدا مهرداد)

پرسشنامه استراتژی تعارضات (احمد ایزدی وآیدا مهرداد)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت تعیین میزان استراتژی تعارضات  از پرسش نامه استاندارد  احمد ایزدی وآیدا مهرداد  استفاده شده است

و سرانجام پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم به وسیله ابزارهای مختلف نام برده شده به خصوص از طریق پرسش نامه، همگی آنها کدگذاری شده، سپس وارد نرم افزار SPSS شدند. آن گاه ضمن طبقه بندی آنها، آمارهای توصیفی مربوط به داده ها محاسبه شده است جدول ذیل شماره سوالات و متغیرها را نشان می دهد:

استراتژی تعارض شماره سوالات
استراتژی عدم مقابله ۲،۷،۱۲،۱۴،۱۵،۲۳،۲۴،۲۵،۲۷،۲۸،۲۹
استراتژی کنترل ۳،۱۰،۱۷،۱۸،۲۲،۲۶،۳۰
استراتژی راه حل گرایی ۲۱،۲۰،۱۹،۱۶،۱۳،۱۱،۹،۸،۶،۵،۴،۱

راهنمای مقیاس مدیریت تعارض

مقدمه

تعارض چهره های گوناگونی دارد وبرای مدیران که مسئول دستیابی به اهداف آموزشی هستند چالشی مستمر تلقی می شود.فراگیری مدیریت تعارض برای بهبود چگونگی انطباق واستفاده ازتغییر وتحول برای خودفرد،خانواده ومحیط آموزشی سرمایه گذاری حیاتی به شمار می آید.

رشد یک سازمان آموزشی وابسته به مواجهه باتعارض هااست.فقدان تعارض می تواند بهترین شرایط برای ابقا رافراهم سازد.بنابراین هدف ،کاهش تعارض یااجتناب ازآن نیست،بلکه مدیریت آن بطور ضمنی است.شیوه تصمیم گیری درتعارض می تواند سازنده یامخرب باشد.شیوه سازنده درتعارض به ماکمک می کند تاموقعیت رااززوایای مختلف ببینیم اما شیوه منفی درتعارض می تواند هدایتگر ویرانی باشد.مدیریت اثر بخش تعارض به مدیران کمک می کند تاباتحولات جدید درتماس باشند وبرای مقابله باتهدیدات واستفاده ازفرصت ها راه حل مناسبی رابرگزینند.

شیوه نمره گذاری

عبارات هریک اززیرمقیاس ها

۱-زیرمقیاس همکاری:سوالات۱۹-۱۱-۸-۵-۱

۲-زیرمقیاس مصالحه:سوالات۲۱-۲۰-۱۶-۱۳-۹-۶-۴

۳-زیرمقیاس اجتناب:سوالات۲۸-۲۴-۲۳-۱۲-۷-۲

۴-زیزمقیاس سازش:سوالات۲۹-۲۷-۲۵-۱۵-۱۴

۵-زیرمقیاس رقابت:سوالات۳۰-۲۶-۲۲-۱۸-۱۷-۱۰-۳

پاخ به این پرسشنامه براساس طیف لیکرت ۵درجه ای است وبه این گزینه ها از۱تا۵نمره اختصاص داده شده به صورتی که همیشه نمره ۵وهرگز نمره ۱رابه خوداختصاص داده است.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 5 =

0