پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در ۵ هتل خصوصی براساس مدل سروکوال(پاراسورمان، ۱۹۸۵ و تاج¬زاده، ۱۳۸۲، ۱۸۱-۱۸۲)

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده از دیدگاه مشتریان در ۵ هتل خصوصی براساس مدل سروکوال(پاراسورمان، ۱۹۸۵ و تاج­زاده، ۱۳۸۲، ۱۸۱-۱۸۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

در این تحقیق، پرسشنامه شامل ۲۵ سوال در خصوص کیفیت خدمات با توجه به ابعاد متفاوت می­باشد. در ارتباط با بعد موارد ملموس ۴ سوال، بعد قابلیت اعتماد ۵ سوال، بعد قابلیت پاسخگویی ۴ سوال، بعد قابلیت اطمینان ۴ سوال، بعد همدلی ۵ سوال و بعد قیمت خدمات ۳ سوال مطرح می­شود (پاراسورمان، ۱۹۸۵ و تاج­زاده، ۱۳۸۲، ۱۸۱-۱۸۲).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک + بیست =

0