پرسشنامه ادغام فکر و عمل (TAF) شافران و همکاران

پرسشنامه ادغام فکر و عمل[۱] (TAF) شافران و همکاران

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

TAF یک مقیاس ۱۹ گویه‌ای است که ادغام فکر و عمل را اندازه‌گیری می‌کند. TAF توسط شافران و همکاران (۱۹۹۶) ساخته شد. این پرسشنامه از ۳ زیرمقیاس تشکیل شده است: ۱- ادغام فکر و عمل اخلاقی که ۱۲ گویه دارد و این باور را که یک فکر غیراخلاقی مزاحم به اندازه انجام یک عمل غیراخلاقی غیرقابل پذیرش است، اندازه می‌گیرد (مثال: «از نظر من حتی آرزوی، آسیب رساندن به دیگری تقریباً به اندازة آسیب رساندن واقعی به وی است»). ۲- ادغام فکر و عمل احتمال برای دیگران که ۴ گویه دارد و این باور را که فکر کردن دربارة یک رویداد تهدیدآمیز برای شخصی دیگر، احتمال رخ دادن آن را افزایش می‌دهد می‌سنجد (مثال: «اگر فکر کنم که دوستم تصادف می‌کند، این فکر احتمال تصادف وی را بیشتر می‌کند»). ۳- ادغام فکر و عمل احتمال برای خود که ۳ گویه دارد و این باور که فکر کردن دربارة یک اتفاق تهدیدآمیز برای خود، احتمال رخ دادن آن را افزایش می‌دهد، اندازه می‌گیرد («اگر فکر کنم مریض می‌شوم، این فکر احتمال مریض شدنم را بیشتر می‌کند»).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 + 15 =

0