پرسشنامه احساس بی‏هنجاری حيدري و ديگران(۲۰۱۱)

پرسشنامه احساس بی‏هنجاری حيدري و ديگران(۲۰۱۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

به عنوان حالتي ذهني از بي‏هنجاري[۱] تعريف مي‏شود که احساس‏هاي بريدن از اجتماع[۲]، نااميدي[۳]، جداافتادگي[۴]، بيگانگي از نهادهاي اجتماعي و احساس بي‏قدرتي[۵] را در بر مي‏گيرد  (سرول[۶]، ۱۹۵۶).احساس ب­یهنجاری مطابق تعریف حیدری و دیگران (۲۰۱۹) سه بعد دارد.

براي سنجش احساس بي­هنجاري نيز از مقياس حيدري و ديگران(۲۰۱۹) استفاده شد. اين مقياس ۲۰ سؤالي سه خرده مقياس دارد که عبارتند از بي‏معنايي و بي‏اعتمادي(۸ گويه،)، بي‏قدرتي(۷ گويه)، و بت‏وارگي پول(۵گويه).  اين مقياس بعد از مرور تمامي مقياس‏هاي بی‏هنجاری از سرول (۱۹۵۶) تا کائو (۲۰۱۸) ساخته و در ايران اعتباريابي شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − 11 =

0