پرسشنامه اثربخشی تدریس معلم از دیدگاه معلمان (بالا چاندران و وادایا گام)

پرسشنامه اثربخشی تدریس معلم از دیدگاه معلمان (بالا چاندران و وادایا گا)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در پژوهش حاضر یک پرسشنامه استاندارد که اثربخشی تدریس معلم را می‌سنجد براساس طیف لیکرت ۵ گزینه‌ای (۵ خیلی خوب، ۴ خوب، ۳ متوسط، ۲ ضعیف و ۱ خیلی ضعیف) تهیه و تنظیم گردیده است. این پرسشنامه دارای ۳۴ سؤال هست که جهت سنجش اثربخشی تدریس از دیدگاه معلمان به کار گرفته‌شده است؛ که دارای ۸ زیر مقیاس هست عبارت‌اند از: هوشمندی، پاسخ‌دهی، انگیزه، تعهد برای تدریس، مکالمه مؤثر، نگرانی برای پیشرفت، کمک هدفمند و آموزش غیررسمی. این پرسشنامه توسط بالا چاندران و وادایا گام در دانشگاه مدرس هندوستان ساخته‌شده است. در جدول (۳-۲) نام نویسندگانی که شاخص‌ها سؤالات مربوط به هر مقیاس از آن‌ها دریافت گردیده، ذکرشده است.

جدول (۳-۲) منابع سؤالات پرسشنامه پژوهش

محقق سؤالات متغیر
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۱ تا ۵ هوشمندی
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۶ تا ۱۰ پاسخ‌دهی
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۱۱ تا ۱۵ انگیزه
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۱۶ تا ۲۱ تعهد به تدریس
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۲۲ تا ۲۶ مکالمه اثربخش
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۲۷ تا ۲۹ نگرانی برای پیشرفت دانش‌آموزان
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۳۰ تا ۳۱ کمک بی‌طرفانه
بالاچا ندران و وادایاگام (۲۰۱۸) ۳۲ تا ۳۴ آموزش غیررسمی

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده − 8 =

0