پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد

پرسشنامه ابزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

به منظـور اندازه‌گيـري ابعـاد الگوهاي ارتباطات دانشجو- استاد يا به عبارت ديگر، ابعاد جهت‌گيري گفت و شنود و جهت‌گيـري همنوايي دانشجو- استاد از «ابـزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد» استفاده شد (این ابزار در پیوست شماره سه آمده است). ایـن ابزار با استفاده از گویه‌های ابزار تجديد ‌نظر ‌شده الگوي ارتباطات خانواده (ريچي و فيتزپاتريك، ۱۹۹۰) و جایگزین کردن کلمات «اکثر استادانم در دانشگاه» به جای کلمات «پدر و مادرم» تهیه شد. پیش از این، سو (۲۰۱۶) در مطالعه‌ای از این روش به منظور تهیه گویه‌هایی برای اندازه‌گیری ادراک دانش‌آموزان دبیرستانی از ابعاد الگوهای ارتباطات معلمان استفاده کرده است. وی در ابزار خود (ابزار الگوی ارتباطات معلمان) کلمات «اکثر معلمانم در دبیرستان» را به جای کلمات «پدر و مادرم» جایگزین کرده است. سو (۲۰۱۶) از محتواي اين ابزار به شيوه مؤلفه‌هـاي اصلي دو عامل جهت‌گيري گفت و شنود و جهت‌گيري همنوايي را استخراج کرده است. در پژوهش حاضر نیز این دو عامل در بررسی روایی «ابـزار الگوي ارتباطات دانشجو- استاد» با استفاده از تحليل عامل اكتشافي به شيوه مؤلفه‌هـاي اصلي استخراج شدند

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

12 − 9 =

0