پرسشنامه آگاهی سازمانی( شهيدي۱۳۹۳)

پرسشنامه آگاهی سازمانی( شهيدي۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط زهرا شهيدي۱۳۹۳  ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای سنجش متغیر آگاهی سازمانی از ۲۴ گویه و از طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شده است

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + نه =

0