پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی کلاسی (اینلی و بورک (۱۹۹۲))

پرسشنامهی کیفیت زندگی کلاسی (اینلی و بورک (۱۹۹۲))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

 به­ منظور سنجش کیفیت زندگی کلاسی فراگیران نسبت به درس،  از پرسشنامه­ی کیفیت زندگی در مدرسه که توسط اینلی و بورک (۱۹۹۲) تهیه شده بود، استفاده شد که با اندکی تغییر در گویه‌های آن برای سنجش کیفیت زندگی کلاسی در دانشگاه مناسب‌سازی شد. این پرسشنامه شامل ۳۹ گویه بسته پاسخ چهار ارزشی (موافق، تقریبا موافق، تقریبا مخالف، مخالف) است که هفت شاخص (رضایت کلی، عاطفه منفی، مدرس، همبستگی اجتماعی، فرصت، موفقیت و ماجرا) را مورد سنجش قرار می­دهد. در جدول زیر مفهوم هر مؤلفه مشخص شده­است (سیف، ۱۳۸۴). این پرسشنامه در مرحله ده (ارزیابی) استفاده گردید.

جدول  (۳-۱۳ ).  مولفه­های مربوط به سنجش کیفیت زندگی کلاسی

نام شاخص توصیف نمونه سوال شماره سوالات
رضایت کلی احساس کلی درارتباط با آرامش در درس. :«احساس شادمانی می­کردم» ۱، ۸، ۱۱، ۱۷، ۲۱، ۳۳

(۶ سوال)

عاطفه منفی احساس کلی منفی درباره درس. «عصبانی می­شدم» ۶، ۱۴، ۱۸، ۲۸، ۳۷

(۵ سوال)

مدرس دوره احساس مربوط به درستی رابطه متقابل بین فراگیران و استاد درس. «استاد درس به من کمک می­کرد تا کارهایم را به درستی انجام دهم» ۲، ۱۹، ۲۲، ۳۴ و ۳۸

(۵ سوال)

همبستگی اجتماعی احساس تعلق داشتن، احساس ارزشمندی و توانایی کنار آمدن با دیگران. «با سایر فراگیران و همکلاسی‌هایم به خوبی کنار می­آمدم» ۳، ۵، ۲۰، ۲۴، ۲۹، ۳۰، ۳۵ و ۳۶

(۸ سوال)

فرصت شاخص مربوط به آینده در رابطه با باور فرد نسبت به مفید بودن و ربط داشتن درس. «انجام تکالیف در طی این درس مرا برای موفقیت در کارم آماده کرده است» ۹، ۱۲، ۱۵، ۲۵، ۳۱ و ۳۹

(۶ سوال)

موفقیت احساس اطمینان به توانایی برای کسب توفیق در انجام کارهای مربوط به درس. «احساس موفقیت داشتم» ۴، ۷، ۱۶ و ۲۶

(۴ سوال)

ماجرا احساس خودانگیختگی درباره­ی یادگیری و این باور که یادگیری به خودی خود لذت بخش است. «از کارهایی که در آن­جا انجام می­دادم لذت می­بردم» ۱۰، ۱۳، ۲۳، ۲۷ و ۳۲

(۵   سوال)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − شش =

0