مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۰۴

نام پرسشنامه : مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران ۲۰۱۷

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

راهنمای مقیاس خود کنترلی (فرم کوتاه)

معرفی

مقیاس خود کنترلی در سال ۲۰۱۷ توسط تاگتی و همکاران به منظور ارزیابی میزان خود کنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای ۳۵ عبارت است. پس از مدتی تانگنی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خود کنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای ۱۳ عبارت است و یک نمره کلی به دست می آورد. این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت ۵ درجه ای (هرگز=۱ تا بسیار زیاد =۵) مشخص سازد هریک از عبارات تا چه حد نشان دهنده ویژگی های وی است. طیف نمرات این آزمون بین ۱۳ تا ۶۵ قرار دارد. نمرات بالاتر حاکی از خودکنترلی بیشتر آزمودنی است. لازم به ذکر است که بعضی عبارات فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی به صورت معکوس نمره گذاری می شود.

شیوه نمره گذاری

نمره گذاری گزینه ها در فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی بدین شرح است.

بسیار زیاد=۵ زیاد=۴ نظری ندارم=۳ تاحدی=۲ هرگز=۱

در عبارات :

۲،۳،۴،۵،۷،۹،۱۰،۱۲،۱۳ نمره گذاری به صورت معکوس انجام می شود، یعنی بدین صورت

بسیار زیاد=۱ زیاد=۲ نظری ندارم=۳ تاحدی=۴ هرگز=۵

 

 

 

 

 

 

ویژگی های روان سنجی

پایایی :

 تانگی و همکاران(۲۰۱۷) به منظور هنجاریابی مقیاس خودکنترلی، فرم کوتاه شده آن را بر روی دو نمونه اجرا کردند. ویژگی های توصیفی و ضریب آلفای این نسخه در جدول زیر آمده است.

ضریب آلفا انحراف استاندارد میانگین طیف مشاهده شده طیف ممکن تعداد عبارات گروه مقیاس
۸۳/. ۵۸/۸ ۲۲/۳۹ ۶۳-۱۵ ۶۵-۱۳ ۱۳ ۱ فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی
۸۵/. ۶۱/۸ ۸۵/۳۹ ۶۲-۱۷ ۲

روایی :

به منظور تعیین روایی مقیاس رضایت از زندگی رابطه آن با بسیاری از ابزارها بررسی شده است. مقیاس خودکنترلی با پیشرفت تحصیلی، سازگاری، روابط مثبت و مهارت های بین فردی، دل بستگی ایمن و پاسخ های هیجانی بهینه، همبستگی مثبت و با اخلال های خوردن و مصرف الکل همبستگی منفی معناداری دارد.

منبع

 

Tang, S., Hanneghan, M., & Rhalibi, A. E. (2018). Introduction to game-based learning. In T. Conoolly, M. Stans field & L. Boyle (Eds), game-based adavanceme nts for multi-sensory human computer interfaces: Techniques & effective practices (1-17). Hershey, PA: information science refrences (IGI).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − هشت =

0