مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین ۱۹۸۲

نام پرسشنامه : مقیاس باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین ۱۹۸۲

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان باورهای ارتباطی غیر منطقی در رابطه زناشویی از ابعاد مختلف (باور به مخرب بودن مخالفت، باور به عدم تغییر پذیری همسر، توقع ذهن خوانی، کمال گرایی جنسی، باور درمورد تفاوتهای جنسیتی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

گزینه کاملا غلط غلط شاید غلط شاید درست درست کاملا درست
امتیاز ۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات ۱، ۶، ۱۱، ۲۱، ۲۶، ۳۱، ۱۲، ۱۷، ۲۲، ۲۷، ۳۲، ۳۷، ۳، ۸، ۲۳، ۳۸، ۴، ۱۴، ۱۹، ۳۹، ۱۰، ۱۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰ معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:

گزینه کاملا غلط غلط شاید غلط شاید درست درست کاملا درست
امتیاز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

پرسشنامه فوق دارای پنج بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
باور به مخرب بودن مخالفت (D) ۱، ۶، ۱۱، ۱۶، ۲۱، ۲۶، ۳۱، ۳۶
توقع ذهن خوانی (M) ۲، ۷، ۱۲، ۱۷، ۲۲، ۲۷، ۳۲، ۳۷
باور به عدم تغییر پذیری همسر (C) ۳، ۸، ۱۳، ۱۸، ۲۳، ۲۸، ۳۳، ۳۸
کمال گرایی جنسی (S) ۴، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۴، ۲۹، ۳۴، ۳۹
باور درمورد تفاوتهای جنسیتی (MF) ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × چهار =

0