مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , ادراک معلمان از رفاه و فرسودگی شغلی پژوهشی در رابطه با تایید شاخص عدالت سازمانی توسط هوی و تارتر

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , ادراک معلمان از رفاه و فرسودگی شغلی پژوهشی در رابطه با تایید شاخص عدالت سازمانی توسط هوی و تارتر

Teachers’ perceptions of

fairness, well-being and burnout

A contribution to the validation

of the Organizational Justice Index

by Hoy and Tarter (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

2 × سه =

0