مقاله بیس پایان نامه: درک معلمان از عدالت، رفاه، و فرسودگی: کمک به اعتبار سنجی شاخص عدالت سازمانی توسط هوی و تارتار

مقاله بیس پایان نامه: درک معلمان از عدالت، رفاه، و فرسودگی: کمک به اعتبار سنجی شاخص عدالت سازمانی توسط هوی و تارتار

Teachers’ perceptions of fairness, well-being and burnout: A contribution to the validation of the Organizational Justice Index by Hoy and Tartar2017 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار + هفده =

0