مقاله بیس پایان نامه: خواسته های شغلی، کنترل، و پشتیبانی: متا آنالیز اثرات تعدیل کننده ی جنسیت، ملیت، و اشتغال

مقاله بیس پایان نامه: خواسته های شغلی، کنترل، و پشتیبانی: متا آنالیز اثرات تعدیل کننده ی جنسیت، ملیت، و اشتغال

Job demands, control and support: Meta-analyzing moderator effects of gender, nationality, and occupation2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه − 9 =

0