مقاله بیس پایان نامه: تعهد دوگانه در سازمان: تأثیر تداخلات تیمی و تعهدات سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان، باورهای کارآیی، و مقاصد کاری (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: تعهد دوگانه در سازمان: تأثیر تداخلات تیمی و تعهدات سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان، باورهای کارآیی، و مقاصد کاری (۲۰۱۷)

Dual commitment in the organization: Effects of the interplay of team and organizational commitment on employee citizenship behavior, efficacy beliefs, and turnover intentions (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 − 4 =

0