مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی

مبانی نظری و پیشینه تدریس مشارکتی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱ بخش اول: مقدمات……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱ آموزش عالي و رسالت‌هاي آن………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۲ تحصيلات تكميلي و اهميت آن……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۳ اهميت تدريس در آموزش عالي……………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲ بخش دوم: روش‌هاي تدريس در مراکز آموزش عالي……………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱ روش تدريس سخنراني…………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۲ روش تدريس پرسش و پاسخ………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۳ روش تدريس حل مسئله………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۴ روش تدريس مباحثه……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۳ بخش سوم: مفهوم شناسي تدريس مشارکتي………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۳-۱ تعريف تدريس مشارکتي………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۲ اشكال متفاوت تدريس مشاركتي……………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۳ متغير‌هاي کلي تدريس به شيوه مشارکتي……………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۳-۴ گام‌هاي اساسي تدريس مشارکتي…………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۳-۵ مولفه‌هاي مشارکت در تدريس مشارکتي………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۳-۶ پيش بايست‌هاي تدريس مشاركتي…………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۴ بخش چهارم: نقاط قوت و ضعف تدريس مشاركتي در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي……………………… ۳۱

۲-۴-۱ نقاط قوت تدريس مشارکتي…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۴-۲ ضعف‌هاي تدريس مشارکتي…………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۵ بخش پنجم: پيشينه پژوهش: پژوهش‌هاي داخلي و خارجي……………………………………………………….. ۴۷

۲-۵-۱ پژوهش‌هاي انجام شده در ايران……………………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۵-۲پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………………. ۴۷

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × سه =

0